Drammens Tekniske Forening gjennom tidene

I 1847 så ”Den tekniske Forening” dagens lys i Drammen, – blant de første i landet og med godt over 200 medlemmer på det meste. I de vanskelige 1860-årene måtte den gå inn, men den var på sitt vis forløperen til Drammens Tekniske Forening.

Drammens Tekniske Forening, DTF, ble stiftet 23. februar 1880 av byens ledende ”teknokrater” i næringsliv og administrasjon. Den første formålsparagraf lød:

Foreningens formål er å fremme utvikling og sammenslutning av de i Drammen og omegn virkende ingeniører og teknikere. Dette søkes oppnådd ved anskaffelse av tekniske tidsskrifter og bøker, foredrag med diskusjoner samt dertil knyttede selskapelige sammenkomster.

Drammen bybro. Fotografert i 1892.
Fotograf: Axel Lindahl. Kilde

Det har stadig vært sterke talsmenn for at foreningen skulle ha en bredere teknologisk representasjon, men først i 1906 resulterte dette i at arkitekter ble invitert og i 1920 teknisk interesserte inntil 1/3 av foreningens medlemmer. I dag er DTF en frittstående og klart polyteknisk forening.

Det er også interessant at Drammen avdeling av Den norske Ingeniørforening, NIF, ble stiftet som en gruppe i DTF i 1912, og fortsatte som sådan til 1938.

Foreningsmøtene ble først holdt i kommunens tårnbygg, og brannvakten holdt varmt vann til møtets toddy-bolle. Siden har både møtested og møtestil endret seg. Central Hotell, Håndverkeren og andre steder har vært vertskap. I det siste har Høyskolesenteret og Frimurerlogen vært foreningens arenaer.

Tanken om et eget sted har imidlertid alltid vært til stede, og i 1933 ble kimen lagt til foreningens ”Husfond”. Mye godt arbeide er senere blitt gjort for å skaffe foreningen et eget sted, uten at man er kommet helt i havn. Dette arbeidet er nå igjen inne i en periode med en viss aktivitet. Kanskje noe kan skje i det nye 1000-året.

Den sosiale siden av DTFs virksomhet har alltid vært tillagt stor betydning. Festmøter, ekskursjoner, kulturbesøk og lignende bidrar til å skape et solid miljø som sikrer basis for foreningens utadvendte aktiviteter. Foreningen hadde før krigen også sitt eget salongorkester og under krigen en meget aktiv deltagelse i NIFs bridgeklubb.

Det mest betegnende for Drammens Tekniske Forening og dens virke gjennom tidende er likevel foredrags- og debattmøtene. Her ble aktuelle emner av teknisk og infrastrukturell betydning i nærmiljøet tatt opp, og DTF var i lang tid en vitterlig høringsinstans for slike saker.

Noen eksempler vil vise bredden i DTFs engasjement:

 • 1883 Opprettelse av Teknisk Aftenskole i Drammen
 • 1901 Om Drammens offentlige bad
 • 1906 Midler til bekjempelse av svevestøv
 • 1910 Jernbanens innføring i og forbi Drammen.          
  Bro, tunnel i Bragernesåsen eller under elva
 • 1919 Moderne renholdsverk for Drammen
 • 1926 Elvebreddene. Rasforbygning og Bruk
 • 1933 Bybro og Byplan. Brokomiteens innstilling
 • 1939 Drammens fremtidige vannforsyning
 • 1947 Miljøvern og samfunnsutvikling
 • 1954 Spiralen. By i Bragernesåsen ?
 • 1956 Drammensfjordens forurensning
 • 1957 Skal Tårnene stå eller falle? Kampen om tårnbyggene
 • 1970 Forurensningen av Drammensvassdraget
 • 1970 Drøbak – Svelvik-linjen
 • 1986 Video: Byen langs elva.
  Om industri og teknikk i Drammensdistriktet.
  Drammens næringsliv støttet denne fullskala videoproduksjonen.
 • 1997 Vil Veipakka skape trivsel i Drammen?
 • 1999 Kryss eller kaos på Lierstranda?
 • 2002 Drammen havn. Skjebnevalg nå?

Fra 1997 til ca 2010 har møtene vært holdt på Høyskolesenteret (senere på Papirbreden). DTF var primus motor i samarbeidsprosjektet ”Møtestedet”, hvor fem foreninger deltar. Formålet er å skape et åpent forum for debatt om aktuelle saker i nærmiljøet. Foreningene har ikke fortsatt med møtesamarbeidet i like stor grad utover 2010-tallet, men vi har sporadisk møter der vi inviterer hverandres medlemmer.